Handledning

Handledning för Psykoterapeutiska kliniker. Arbetshandledning i skilda former

När det gäller klinisk handledning så kan jag stå till tjänst med handledning för psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning PDT. Jag har lång erfarenhet både av individuell handledning på både bas och legitimationsnivå men också av "specialister" dvs. legitimerade yrkesutövare.

Arbetshandledning i skilda former. Alla som arbetar med människor har behov av handledning, vissa yrkesutövare arbetar i en kultur i vilken handledning utgör en självklarhet. T.ex. socialarbetare, medicinsk behandlingspersonal, beteendevetare, kuratorer i olika verksamheter etc. Medan många som egentligen skulle behöva handledning i sitt arbete med människor inte har tillgång till sådan därför att det ännu inte har utvecklats en medvetenhet om värdet av handledning i organisationen. Fler och fler organisationer bygger in handledning i verksamheten, dels som en kvalitetsmarkör men också som en personalvårdsfaktor, handledning motverkar psykisk förslitning i arbetet med människor.

Arbetsrelaterad handledning kan ha olika fokus och skilda benämningar. Processhandledning, Klientcentrerad handledning, Metodhandledning etc. Vilken form av handledning som kan vara tillämplig avgörs i samtal med beställaren.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå