Organisationskonsult

 1. Utveckling av Ledare, Medarbetare, Arbetsgrupper
 2. Verksamhetsutveckling genom medarbetarutveckling
 3. Stöd vid omställning – omorganisation av arbetet
 4. Handledning, för chefer och arbetsgrupper
 5. Krisstöd, (krishantering)
 6. Konflikthantering i arbetsgruppen, på arbetsplatsen
 7. Hot och Våld i arbetet
 8. Utveckling av Hållbar Kommunikation, ett förbyggande arbete
 9. Personalstöd (vid kris, traumatiska livshändelser, omställning, etc.)
 10. Värdegrundsarbete, Etik integrerad i vardagens arbete
 11. Psykosocial Arbetsmiljöutveckling, värdegrundsbaserat.

Förändring

Trygghet är förknippad med det kända, som vi har erfarenhet av känns tryggt och rutiner som underlättar är viktiga därför att det invanda sparar energi. Samtidigt som den omvärld vi har att orientera oss i förhållande till hela tiden förändras. Att hålla fast vid den trygga invanda hotar inte sällan verksamhetens existens. Anpassning är den stora och krävande utmaningen för ledning, chefer och medarbetare. Att förändra hotar tryggheten och hotat trygghet genererar stress och leder lätt till att medarbetare motarbetar egentligen nödvändig förändring. Denna tröghet och det motstånd som följer av rädslan kan lätt påverka omställningsförmågan. När förändringspotential är avgörande för verksamhetens – företagets överlevnad kan motståndet på ett avgörande vara hotfullt för verksamhetens fortsatta överlevnad. Stöd utifrån är ofta avgörande för att kunna ta de initiativ som är nödvändiga och för att kunna genomföra dem på ett sätt så att det blir som man tänkt.

Andrum bidrar med resurser genom 1, 2, 3, 4

Plötsligt händer det

Det har ”legat i luften” en tid men det har känts obehaglit så ingen har tagit det på allvar, eller så kommer det ”som en blixt från klar himmel” och tar alla med överraskning. Krisen är ett faktum och alla reagagerar irrationellt. Kaos och förvirring.

Andrum kan hjälpa till med 5, 6, 7

Konflikter kan förebyggas genom utveckling av ett hållbart sätt att kommunicera med varandra inom företaget i verksamheten.

Andrum kan hjälpa till med 7

Enskilda medarbetares utsatthet

Vi människor reagerar olika på förändringar i vår omvärld, en omorganisation av arbetet kan för vissa leda till psykiskt illabefinnande, särskilt om det sker ofta, medan andra inte berörs alls.

Eller

Förändringar i privatlivet, planerade eller påtvingade, kan påverka en medarbetare på ett sådant sätt att vederbörandes förutsättningar att fungera på arbetet störs allvarligt.

Eller

Plötsligt orkar en medarbetare inte längre,. Utmattnings –reaktionen, - depressionen har slagit till och rehabiliterande insatser är angelägna.

Eller

Det är nödvändigt att avveckla medarbetare och ett personligt stöd för den eller dem är angeläget för att det skall vara möjligt att komma vidare genom erfarenheten av att inte kunna vara kvar på jobbet längre.

Andrum kan hjälpa till med 9.

Varför gör vi det vi gör och på det sätt som vi gör det?

Vilka värden bär upp företaget/verksamheten, vad står den för och vill de som ligger bakom den med den? Hur förankrade är medarbetarna, som till vardags har med kunder och varandra att göra, i den ide och de värden som företaget/versamheten vilar på? Hur skapa samband mellan de värden som finns och den stämning och anda som gäller på arbetet och i kommunikationen med omvärlden/markanden. Hur influera det psykosociala arbetsmiljöklimatet av värdebasen i verksamheten?

Andrum kan hjälpa till med 10, 11.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå